Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Емилия Масларова и Кръстьо Петков към министъра на финансите Милен Велчев
Сигнатура 480
Дата на постъпване 22/10/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Задължава министъра на финансите в срок до 15 ноември 2004 г. да внесе в Народното събрание доклад относно причините за формирането на бюджетния излишък по Закона за държавния бюджет на Република България за 2004 г. 2. Министърът на финансите да представи доклада пред парламентарната комисия по бюджет и финанси, заедно с възможни предложения за изменение на Закона за устройство на държавния бюджет, предоставящи на Народното събрание правомощия по одобряването на допълнителни кредити, когато те са покрити от преизпълнението на собствени приходи и от разкриване на нови приходоизточници, без да се влошава балансът на държавния бюджет.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 22/10/2004 - приет(приет в зала)