Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение във връзка със сигнали за неправомерно използване в някои населени места на партийни символи върху обекти, финансирани с публични средства
Сигнатура 482
Дата на постъпване 04/11/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и като се позовава на принципите, заложени в българската конституция, РЕШИ: Изразява категорично несъгласие за използване на партийни символи при изграждане на обекти, финансирани с публични средства и във връзка с това задължава Министерският съвет да предприеме необходимите действия.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 04/11/2004 - приет(приет в зала)