Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
Сигнатура 486
Дата на постъпване 11/11/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Избира Николай Евтимов Младенов за основен представител в постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 11/11/2004 - приет(приет в зала)