Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за попълване състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Сигнатура 487
Дата на постъпване 17/11/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Надя Димитрова Атанасова за член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/11/2004 - приет(приет в зала)