Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за създаване на Временна анкетна комисия за разследване измамите с ДДС
Сигнатура 485
Дата на постъпване 10/11/2004
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна анкетна комисия, която да проучи данните за измамите с ДДС, извършени от фирми. Комисията да предложи на Народното събрание доклад и решение, както и законодателни инициативи, които да ограничат възможностите за измами с ДДС. 2. Комисията да извърши необходимите действия в срок от два месеца. 3. Комисията се състои от 15 народни представители – по двама от всяка парламентарна група и 1 независим народен представител. 4. Избира председател, трима заместник-председатели и членове на Временната анкетна комисия, както следва: Председател: Борислав Любенов Великов. Заместник-председатели: Никола Джипов Николов, Величко Стойчев Клингов, Рамадан Байрам Аталай. Членове: Стефан Николаев Мазнев, Благой Николаев Димитров, Иван Георгиев Иванов, Алиосман Ибраимов Имамов, Ралица Ненчева Агайн, Минчо Викторов Спасов, Георги Георгиев Пирински, Йордан Стоянов Димов, Мима Петрова Ненкова – Запрянова, Георги Костов Станилов, Димитър Иванов Стефанов.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 10/11/2004 - приет(приет в зала)