Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за създаване на Временна анкетна комисия, която да изясни целесъобразността на решение от заседание на Министерския съвет, проведено на 16.12.2004 г., съгласно Протокол 48, т. 11, за предоставяне на концесия за републикански път Калотина – Софийски околовръстен път, Северната дъга – Оризово – Стара Загора – Нова Загора – Ямбол – Карнобат – Бургас, изключителна държавна собственост
Сигнатура 500
Дата на постъпване 27/01/2005
Сесия Дванадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна анкетна комисия, която да изясни целесъобразността на решение от заседание на Министерския съвет, проведено на 16.12.2004 г., съгласно Протокол 48, т. 11, за предоставяне на концесия за републикански път Калотина – Софийски околовръстен път, Северната дъга – Оризово – Стара Загора – Нова Загора – Ямбол – Карнобат – Бургас, изключителна държавна собственост. 2. Комисията да извърши необходимите действия в срок от два месеца. 3. Комисията се състои от 15 народни представители, по двама от парламентарна група и един независим народен представител. 4. Избира председател, двама заместник-председатели и членове на временната анкетна комисия, както следва: Председател: Йордан Мирчев Митев. Заместник- председатели: Асен Димитров Гагаузов и Ремзи Дурмуш Осман Членове: Иван Николаев Иванов, Васил Христов Маринчев. Георги Костов Станилов, Венцислав Василев Върбанов, Юлияна Дончева Пегкова, Господин Христов Чонков, Петър Василев Мутафчиев, Расим Муса Сеидахмед, Ваня Крумова Цветкова, Христо Йорданов Кирчев, Васил Богданов Василев, Иван Тодоров Козовски. Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на 27 януари 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 27/01/2005 - приет(приет в зала)