Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за одобряване на Стратегията за приватизация на “България Ер” ЕАД – София
Сигнатура 106
Дата на постъпване 23/03/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: І. Одобрява Стратегията за приватизация на “България Ер” ЕАД – София, със следните изменения и допълнения: 1. В Раздел І “Кое налага приватизацията на “България Ер” ЕАД - София, се заличава следният текст: “За да се осъществи успешна приватизация, от съществено значение е да се изпрати ясен положителен сигнал до потенциалните инвеститори, като за целта ще бъде избран при ясни и прозрачни правила консултант при приватизацията на дружеството, на когото ще бъде възложено: а) предварително проучване на сектора “Гражданско въздухоплаване” и извършване маркетинг на дружеството; б) цялостно консултиране, предоставяне на становища и съдействие във връзка с осъществяване на приватизационната сделка; в) оказване на съдействие при подготовка за приватизация, в това число документация за осъществяване на продажбата, информационна зала, проект на договор за приватизация и други документи по сделката, участие в преговори и др.” 2. В Раздел V “Процедура по продажбата”, т. 2 “Заключителен етап” се правят следните изменения и допълнения: а) текстът относно “Крайната комплексна оценка” се изменя така: “Крайната комплексна оценка ще се формира, след като бъдат оценени направените предложения по критериите: - предлаганата покупна цена за продаваните акции е с тежест 30 на сто; - общ размер на инвестициите, в това число размер на инвестициите с тежест 35 на сто за първите две години, считано от датата на придобиване на собствеността върху продаваните акции; - предложен брой работни места с тежест 15 на сто; - предложен брой нови дестинации и нови честоти на обслужване на редовните въздушни линии с тежест 20 на сто. б) текстът “В Правилата за провеждане на заключителния етап на конкурса ще бъде определена тежестта на всеки от посочените по-горе критерии в крайната комплексна оценка на офертите.” се заличава. ІІ. На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Решение № 1502 от 29.12.2002 г. на Агенцията за приватизация, извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, включително допълнителни договори за “сух лизинг” на самолети, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителни задължения, за консултантски услуги, реклами, финансови и маркетингови проучвания, се извършват само с разрешение на Агенцията за приватизация на базата на подробна финансово-икономическа обосновка. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 23 март 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 23/03/2006 - приет(приет в зала)