Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Сигнатура 112
Дата на постъпване 31/03/2006
Сесия Втора сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5, чл. 19, ал. 1 и ал. 3 и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Надка Балева Янкова като член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. 2. Избира Георги Чавдаров Анастасов за член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 31 март 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 31/03/2006 - приет(приет в зала)