Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в състава на Комисията по гражданското общество и медии
Сигнатура 148
Дата на постъпване 07/07/2006
Сесия Трета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал.1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5, чл. 19, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Р Е Ш И: 1. Освобождава Коста Димитров Цонев и Любен Любенов Дилов като членове на Комисията по гражданското общество и медии. 2. Избира Теодора Георгиева Якимова - Дренска за член на Комисията по гражданското общество и медии. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 7 юли 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 07/07/2006 - приет(приет в зала)