Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България за 2005 г.
Сигнатура 167
Дата на постъпване 21/09/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 7, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация РЕШИ: Приема Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България за 2005 г. (поверителен). Решението е прието от 40-то Народно събрание на 21 септември 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 21/09/2006 - приет(приет в зала)