Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по Годишния доклад на Комисията за борба с корупцията
Сигнатура 168
Дата на постъпване 28/09/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България Р Е Ш И: Приема Годишния доклад на Комисията за борба с корупцията. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 28 септември 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/09/2006 - приет(приет в зала)