Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за изменение и допълнение на Решението за определяне на Комисия за одитиране на Годишния финансов отчет на Сметната палата за 2005 г. (ДВ, бр. 36 от 2006 г.)
Сигнатура 169
Дата на постъпване 04/10/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 24, ал. 2 от Закона за Сметната палата РЕШИ: 1. В Решението за определяне на Комисия за одитиране на Годишния финансов отчет на Сметната палата за 2005 г. (ДВ, бр. 36 от 2006 г.) се правят следните изменения: а) в т. 1 думата „шестчленна” се заменя със „седемчленна”; б) в т. 3 думите „30 септември” се заменят с „31 октомври”. 2. Избира Емил Асенов Евлогиев – дипломиран експерт-счетоводител, за член на Комисията за одитиране на Годишния финансов отчет на Сметната палата за 2005 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 4 октомври 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 04/10/2006 - приет(приет в зала)