Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за предсрочно освобождаване на член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание
Сигнатура 172
Дата на постъпване 12/10/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт РЕШИ: Освобождава Димитър Великов Токушев като член на Висшия съдебен съвет. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 12 октомври 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 12/10/2006 - приет(приет в зала)