Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на Правила за процедурата относно законопроектите за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Сигнатура 173
Дата на постъпване 25/10/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема Правила за процедурата относно законопроектите за изменение и допълнение на Конституцията на Република България както следва: Правила за процедурата относно законопроектите за изменение и допълнение на Конституцията на Република България Чл. 1. Законопроектите за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (вх. № 654-01-129/22.09.2006 г. и вх. № 654-01-131/06.10.2006 г.) се обсъждат и приемат от Народното събрание на три гласувания в различни дни съгласно чл. 155 от Конституцията на Република България. Срокът за разглеждането им по чл. 154, ал. 2 от Конституцията на Република България започва да тече от внасянето на законопроектите. Чл. 2. Временната комисия за обсъждане на проекта и предложения за промени в Конституцията на Република България, създадена с решение на Народното събрание от 11 октомври 2006 г., изпълнява функциите на водеща комисия. Чл. 3. (1) На първо гласуване законопроектите се разглеждат, след като Народното събрание изслуша доклада на комисията и мотивите на вносителите. (2) При първото гласуване законопроектите се обсъждат едновременно и се гласуват поотделно по принцип и в цялост. Народните представители се изказват по основните положения на законопроектите, като обсъждането протича при условията и по реда, предвидени за обсъждане на законопроекти при първо гласуване. (3) Законопроектите са приети на първо гласуване, ако за всеки законопроект са гласували три четвърти от всички народни представители. (4) Законопроектът, получил по-малко от три четвърти, но не по-малко от две трети от гласовете на всички народни представители, се поставя за ново разглеждане не по-рано от два и не по-късно от пет месеца. При новото разглеждане законопроектът се приема, ако за него са гласували не по-малко от две трети от всички народни представители. (5) Ако и двата законопроекта са приети на първо гласуване при условията на ал. 3 или ал. 4, комисията изготвя общ законопроект в 7-дневен срок. Чл. 4. (1) Народните представители могат да правят писмени предложения за изменение и допълнение в приетия на първо гласуване законопроект в 14-дневен срок. Не се разглеждат предложения, които противоречат на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване законопроект. (2) Комисията внася в Народното събрание мотивиран доклад, който съдържа направените в срока по ал. 1 писмени предложения на народни представители и становището на комисията по тях. (3) При второто гласуване законопроектът се обсъжда и приема текст по текст при условията и по реда на чл. 71 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. (4) В случая по чл. 3, ал. 3 законопроектът се смята за приет на второ гласуване, ако за всеки текст са гласували три четвърти от всички народни представители. (5) Текстовете, които не са подкрепени от три четвърти от всички народни представители, но са подкрепени от две трети от тях, се разглеждат и приемат по реда на чл. 3, ал. 4. (6) Когато законопроектът е приет на първо гласуване по реда на чл. 3, ал. 4, за приети на второ гласуване се смятат текстовете, за които са гласували не по-малко от две трети от всички народни представители. (7) Алинеи 1- 6 се прилагат и при общ законопроект. Чл. 5. (1) Между второ и трето гласуване не се правят предложения по текстовете. След второто гласуване комисията представя текста за трето гласуване, в който тя може да предлага само редакционно-технически поправки. (2) Третото гласуване е гласуване на законопроекта в цялост. Гласуването е поименно. (3) В случая по чл. 4, ал. 4, законопроектът е приет на трето гласуване, ако за него са гласували три четвърти от всички народни представители. (4) В случаите по чл. 4, ал. 5 и 6 законопроектът е приет на трето гласуване, ако за него са гласували не по-малко от две трети от всички народни представители. (5) Алинеи 1-4 се прилагат и при общ законопроект. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 25 октомври 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/10/2006 - приет(приет в зала)