Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България
Сигнатура 174
Дата на постъпване 26/10/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 147, ал. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 148, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4 от Закона за Конституционния съд РЕШИ: Избира Красен Стойчев Стойчев за съдия в Конституционния съд на Република България. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 26 октомври 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 26/10/2006 - приет(приет в зала)