Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на Доклад за състоянието на околната среда за 2002 г.
Сигнатура 176
Дата на постъпване 02/11/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 22, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РЕШИ: Приема Доклада за състоянието на околната среда за 2002 г., който да се публикува като Годишник за състоянието на околната среда, заедно с доклада на Комисията по опазване на околната среда и водите. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 2 ноември 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 02/11/2006 - приет(приет в зала)