Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за изменение и допълнение на Решението за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2005 г. (Обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г., изм. и доп. бр. 84 от 2006 г.)
Сигнатура 180
Дата на постъпване 08/11/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 24, ал. 2 от Закона за Сметната палата РЕШИ: 1. В Решението за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2005 г. (Обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г., изм. и доп. бр. 84 от 2006 г.) се правят следните изменения: а) в т. 1 думата “седемчленна” се заменя с “шестчленна”; б) в т. 3 думите “31 октомври” се заменят с “10 декември”. 2. Освобождава проф. Михаил Динев Петров – дипломиран експерт-счетоводител, като член на комисията. 3. Възлага на комисията да одитира и годишния финансов отчет на Сметната палата за 2004 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 8 ноември 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 08/11/2006 - приет(приет в зала)