Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 183
Дата на постъпване 08/12/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Параграф единствен. В Правилника за организацията и дейността на Народното събрание се създава Преходна разпоредба: “Преходна разпоредба § 5а. (1) Народното събрание избира от своя състав 18 членове на Европейския парламент от Република България като прилага принципа на пропорционално представителство на парламентарните групи. (2) Членовете на Европейския парламент по ал. 1 се избират по предложение на парламентарните групи с явно гласуване и в цялост. (3) Членовете на Европейския парламент по ал. 1 се избират за срок от 1 януари 2007 г. до провеждането на първите преки избори за членове на Европейския парламент. За този срок те изпълняват пълномощията си и на народни представители. (4) Членовете на Европейския парламент по ал. 1 продължават да получават само месечното си възнаграждение като народни представители, определяно по чл.3, 4 и 5 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание – Приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.” Решението е прието от 40-то Народно събрание на 8 декември 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 08/12/2006 - приет(приет в зала)