Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение за първи заем за развитие на политиките между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Сигнатура 184
Дата на постъпване 18/12/2006
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи заемно споразумение за първи заем за развитие на политиките между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в размер на равностойността на 150 млн. щ. долара в евро при условие за последваща ратификация. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 18 декември 2006 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 18/12/2006 - приет(приет в зала)