Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
Сигнатура 195
Дата на постъпване 17/01/2007
Сесия Пета сесия
Текст на решението
    Народното събрание, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Елиана Стоименова Масева за член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 17 януари 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/01/2007 - приет(приет в зала)