Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 69 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2005 г., бр. 101 от 2006 г., бр. 18 и 26 от 2007 г.)
Сигнатура 323
Дата на постъпване 17/12/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: § 1. В чл. 8, ал. 1 т. 5 се изменя така: "5. организира съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Народното събрание;". § 2. Параграф 5 от допълнителните разпоредби се изменя така: "§ 5. (1) При осъществяване на своите правомощия Народното събрание се подпомага от администрация. (2) Служителите в администрацията на Народното събрание са парламентарни служители, чийто статут се определя в правилника по чл. 8, ал. 1, т. 13. (3) С Единния класификатор на длъжностите в администрацията на Народното събрание се определят: броят на парламентарните служители, наименованията на длъжностите, минималната образователна степен, минималният ранг и/или професионален опит, видът правоотношение, други изисквания за заемане на длъжността, както и минималният и максималният размер на възнаграждението за всяка длъжност. (4) Главният секретар на Народното събрание осъществява неотложни административни функции на председателя на Народното събрание по този правилник и по закон, когато мандатът на Народното събрание е изтекъл или е предсрочно прекратен, до избора на председател на Народното събрание." § 3. Във Финансовите правила по бюджета на Народното събрание - приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, се правят следните изменения и допълнения: 1. Член 1 се изменя така: "Чл. 1. (1) Самостоятелният бюджет на Народното събрание е част от държавния бюджет на Република България. (2) Бюджетът на Икономическия и социален съвет е част от бюджета на Народното събрание. (3) Бюджетът на Народното събрание включва всички приходи от дейността на неговите второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, административните и стопанските разходи, издръжката на парламентарните групи, разходите на комисиите, на народните представители, за международната дейност и интерпарламентарните организации. (4) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по бюджета на Народното събрание са ръководителите на Икономическия и социален съвет, на редакцията на "Държавен вестник", на Националния център за изучаване на общественото мнение, на Издателската дейност и на Хранителния комплекс." 2. Член 2 се изменя така: "Чл. 2. (1) Председателят на Народното събрание или упълномощено от него лице определя реда и сроковете за съставянето на проект на средносрочна бюджетна прогноза и проект на бюджет на Народното събрание въз основа на решението на Министерския съвет за приемане на бюджетната процедура по съставянето на тригодишна бюджетна прогноза и държавен бюджет за съответната година. (2) Дирекция "Парламентарен бюджет и финанси" координира и изготвя проекта на бюджет на Народното събрание и проекта на придружаващия го доклад. Обобщеният проект на бюджет се изготвя въз основа на проектите на първостепенния и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси обсъжда изготвения проектобюджет и се произнася със становище по него. Проектобюджетът, проектодокладът и становището на подкомисията се предоставят на председателя на Народното събрание." 3. Създава се чл. 2а: "Чл. 2а. Използването на резерва за неотложни непредвидени разходи по бюджета на Народното събрание се извършва със заповед на председателя на Народното събрание." 4. Създава се чл. 2б: "Чл. 2б. (1) Дирекция "Парламентарен бюджет и финанси" изготвя годишния касов отчет за изпълнение на бюджета на Народното събрание въз основа на отчетите на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и го представя на председателя на Народното събрание, който го предоставя за становище на постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси. (2) Отчетът за изпълнението на бюджета се приема от Народното събрание по доклад на председателя не по-късно от шест месеца след приключване на годината." 5. Член 4 се изменя така: "Чл. 4. (1) Председателят на Народното събрание получава месечно възнаграждение с 55 на сто по-високо от основното месечно възнаграждение по чл. 3, заместник-председателите на Народното събрание - с 45 на сто, председателите на парламентарните комисии и председателите на парламентарните групи по чл. 9 - с 35 на сто, заместник-председателите на комисии - с 25 на сто, членовете на постоянна комисия - с 15 на сто, и парламентарните секретари - с 10 на сто. (2) За участие в подкомисии, временни комисии, както и за работни групи, избрани от постоянните комисии, народните представители получават възнаграждение пропорционално на времето на работа, но не по-голямо от 5 на сто от основното месечно възнаграждение. При удължаване на срока на дейността на временните комисии и работните групи се решава дали участващите в тях получават допълнително възнаграждение." 6. Член 5 се изменя така: "Чл. 5. (1) Към основните месечни възнаграждения, определени в чл. 3 и 4, се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит - 1 на сто за всяка прослужена година, за научна степен "доктор" - 10 на сто, и за "доктор на науките" - 15 на сто от основното месечно възнаграждение за народен представител. (2) Народните представители могат да получават допълнителни възнаграждения при реализиране на приоритетни за страната задачи. (3) От начислените възнаграждения се правят удръжки съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, както и други удръжки, определени със закон, които са за сметка на осигурените." 7. В чл. 10, изречение второ след думите "парламентарните групи" се добавя "и на независимите народни представители". 8. В чл. 12 се правят следните изменения: а) Алинея 2 се изменя така: "(2) При неоправдано отсъствие от заседание на парламентарна комисия, подкомисия и работна група на народния представител се удържа сума, равна на съответната добавка за участие в заседанието." б) Алинея 4 се изменя така: "(4) Данните за удръжки по ал. 1, 2 и 3 се вземат от разпечатките за регистрация и гласуване, справки от председателите на парламентарни комисии, подкомисии и работни групи и от стенографските протоколи." 9. В чл. 14 се създава ал. 2: "(2) Министри, избрани за народни представители в следващо Народно събрание, декларират от кой държавен орган желаят да получават полагащото им се възнаграждение за периода до избор на нов Министерски съвет." 10. Създава се чл. 14а: "Чл. 14а. (1) Парламентарен служител, работещ по трудово правоотношение, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при освобождаване от длъжност има право на еднократно парично обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години има в Народното събрание, но не повече от 10 брутни месечни възнаграждения. (2) На парламентарните служители се из-плаща всяка година сума за облекло в размер до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера." ------------------ Решението е прието от 40-то Народно събрание на 17 декември 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 17/12/2007 - приет(приет в зала)