Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за избиране на председател и членове на Комисията за защита на личните данни
Сигнатура 324
Дата на постъпване 19/12/2007
Сесия Седма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 и 2 и чл. 8, ал. 1, 2 и 3 от Закона за защита на личните данни РЕШИ: 1. Избира Венета Любенова Шопова за председател на Комисията за защита на личните данни. 2. Избира за членове на Комисията за защита на личните данни: Красимир Любенов Димитров, Валентин Вълчев Енев, Мария Георгиева Матева, Веселин Ценов Целков. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 19 декември 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/12/2007 - приет(приет в зала)