Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в състава на Комисията по гражданското общество и медии
Сигнатура 330
Дата на постъпване 30/01/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Теодора Георгиева Якимова-Дренска и Яни Димитров Янев като членове на Комисията по гражданското общество и медии. 2. Избира Андрей Владимиров Баташов за член на Комисията по гражданското общество и медии. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 30 януари 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 30/01/2008 - приет(приет в зала)