Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на доклада за дейността на Върховния касационен съд за 2006 г. и обобщен доклад за дейността на съдилищата в страната за 2006 г.
Сигнатура 337
Дата на постъпване 31/01/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 16 и чл. 75б от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Приема за сведение доклада за дейността на Върховния касационен съд за 2006 г. и обобщен доклад за дейността на съдилищата в страната за 2006 г. 2. Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд и съдилищата констатациите и препоръките, които се съдържат в становището на Комисията по правни въпроси. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 31 януари 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 31/01/2008 - приет(приет в зала)