Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на Доклада за прилагането на закона и дейността на Върховния административен съд през 2006 г.
Сигнатура 341
Дата на постъпване 01/02/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 16 от Конституцията на Република България и чл. 75б, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Приема доклада за прилагането на закона и дейността на Върховния административен съд през 2006 г. 2. Предлага на вниманието на Висшия съдебен съвет и Върховния административен съд констатациите и препоръките, които се съдържат в становището на Комисията по правни въпроси. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 1 февруари 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 01/02/2008 - приет(приет в зала)