Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за освобождаване на член на Комисията за финансов надзор
Сигнатура 344
Дата на постъпване 14/02/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 6, ал. 2, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор РЕШИ: Освобождава Нуредин Мусов Кафелов като член на Комисията за финансов надзор. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 14 февруари 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 14/02/2008 - приет(приет в зала)