Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение във връзка с разискванията по питането на народния представител Донка Михайлова към министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова относно Националния план по заетост
Сигнатура 370
Дата на постъпване 28/02/2008
Сесия Осма сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Одобрява мерките и програмите в Националния план за действие по заетостта за 2008 г. 2. Задължава Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта да работят за подобряване на качествените параметри по заетостта, ефективната използваемост на наетите по програми за заетост и последователното прилагане на принципите на Лисабонската стратегия. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 28 февруари 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 28/02/2008 - приет(приет в зала)