Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на процедурни правила за обсъждане на Доклада за дейността на Висшия съдебен съвет и Докладите за дейността и прилагането на закона на Върховния касационен съд и съдилищата, Върховния административен съд и административните съдилища, Главна прокуратура и разследващите органи
Сигнатура 434
Дата на постъпване 18/09/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 84, т. 16 и 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 30, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт, чл. 75б и § 2 от допълнителните разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: РЕШИ: Приема процедурни правила за обсъждане на Доклада за дейността на Висшия съдебен съвет и докладите за дейността и прилагането на закона на Върховния касационен съд и съдилищата, Върховния административен съд и административните съдилища, Главна прокуратура и разследващите органи, както следва: 1. Обсъждането на доклада започва в съответствие с реда, предвиден в чл. 75б, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 2. Представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) или упълномощен негов член представя съответния доклад, включително и обобщена информация за проведеното обсъждане на доклада в Съвета. 3. Възможност за изказване на вносителя на съответния доклад във Висшия съдебен съвет – председателя на Върховния касационен съд (ВКС), на Върховния административен съд (ВАС) , Главния прокурор, с което се дава допълнителна информация във връзка с изготвянето на доклада и обобщаването на данните за дейността, съответно на съдилищата, прокуратурите и разследващите органи в България – до 10 минути. 4. Обсъждане на представения доклад, като в рамките на обсъждането могат да се задават принципни въпроси относно дейността на органите на съдебната власт, прилагането на закона и необходимостта от предприемане на законодателни промени с цел подобряване ефективността на съдебната система. 5. Отговори и изразяване на отношение във връзка с поставените въпроси от страна на представителите на Висшия съдебен съвет, включително на Инспектората към Висшия съдебен съвет, и председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Главния прокурор. 6. Приемане на решение по доклада в съответствие с чл. 75б, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 18 септември 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 18/09/2008 - приет(приет в зала)