Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по икономическата политика
Сигнатура 442
Дата на постъпване 19/09/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 17, ал. 5, и чл. 19, ал. 1 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание: РЕШИ: 1. Освобождава Димитър Цвятков Йорданов като член и заместник -председател на Комисията по икономическата политика. 2. Избира Ясен Димитров Попвасилев за заместник-председател на Комисията по икономическата политика и Йордан Иванов Бакалов за член на Комисията по икономическата политика. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 19 септември 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/09/2008 - приет(приет в зала)