Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение по Доклада за дейността на Комисията за борба с корупцията
Сигнатура 440
Дата на постъпване 19/09/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Приема Доклада за дейността на Комисията за борба с корупцията за периода от 01.09.2006 г. до 30.06.2008 г. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 19 септември 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 19/09/2008 - приет(приет в зала)