Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 446
Дата на постъпване 25/09/2008
Сесия Десета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Параграф единствен. Във Финансовите правила по бюджета на Народното събрание – приложение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в чл. 1, ал. 4 след думата „мнение” се добавят думите „на Лечебно-възстановителната база на Народното събрание - Велинград”. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 25 септември 2008 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 25/09/2008 - приет(приет в зала)