Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Решение за приемане на Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2007 година
Сигнатура 477
Дата на постъпване 22/01/2009
Сесия Единадесета сесия
Текст на решението
    Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 32а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България РЕШИ: Приема Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2007 година. Решението е прието от 40-то Народно събрание на 22 януари 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
  • 22/01/2009 - приет(приет в зала)