Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/
Сигнатура 954-02-70
Дата на постъпване 02/09/2009
Сесия Първа сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 23/09/2009
Обнародван в ДВ брой 77/2009 г.
Финален текст на решението Решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда