Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 година
Сигнатура 020-00-5
Дата на постъпване 01/02/2010
Сесия Втора Сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 30/04/2010
Обнародван в ДВ брой 35/2010 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 година