Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2009 г.
Сигнатура 020-00-17
Дата на постъпване 19/03/2010
Сесия Втора Сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 27/05/2010
Обнародван в ДВ брой 42/2010 г.
Финален текст на решението Решение по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2009 г.