Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика
Сигнатура 054-02-24
Дата на постъпване 23/03/2010
Сесия Втора Сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 24/03/2010
Обнародван в ДВ брой 26/2010 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика