Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за работата на Народното събрание през месец март 2011 г.
Сигнатура 154-02-17
Дата на постъпване 23/02/2011
Сесия Пета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 23/02/2011
Обнародван в ДВ брой 17/2011 г.
Финален текст на решението Решение за работата на Народното събрание през месец март 2011 г.