Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Сигнатура 554-02-80
Дата на постъпване 27/10/2015
Сесия Четвърта сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 05/11/2015
Обнародван в ДВ брой 86/2015 г.
Финален текст на решението Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание