Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г.
Сигнатура 920-00-2
Дата на постъпване 28/01/2019
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 28/02/2019
Обнародван в ДВ брой 19/2019 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г.