Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 01 януари - 31 декември 2018 година
Сигнатура 930-00-4
Дата на постъпване 28/03/2019
Сесия Шеста сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 10/04/2019
Обнародван в ДВ брой 31/2019 г.
Финален текст на решението Решение по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2018 г. - 31 декември 2018 г.