Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г.
Сигнатура 953-02-33
Дата на постъпване 15/05/2019
Сесия Седма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 16/05/2019
Обнародван в ДВ брой 41/2019 г.
Финален текст на решението Решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г.