Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2014 г.
Сигнатура 504-00-17
Дата на постъпване 25/03/2015
Сесия Втора сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 16/06/2016
Обнародван в ДВ брой 48/2016 г.
Финален текст на решението Решение по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през 2014 г.