Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие
Сигнатура 954-02-83
Дата на постъпване 19/09/2019
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 20/09/2019
Обнародван в ДВ брой 76/2019 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие