Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
Сигнатура 954-02-107
Дата на постъпване 14/11/2019
Сесия Осма сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 21/11/2019
Обнародван в ДВ брой 93/2019 г.
Финален текст на решението Решение за промяна в състава и ръководството на Комисията по културата и медиите