Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект за решение за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Сигнатура 054-02-8
Дата на постъпване 22/01/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 23/01/2020
Обнародван в ДВ брой 8/2020 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения