Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2019 г.
Сигнатура 011-00-9
Дата на постъпване 29/05/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 01/07/2020
Обнародван в ДВ брой 60/2020 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2019 г.