Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
Сигнатура 002-00-17
Дата на постъпване 03/07/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 07/10/2020
Обнародван в ДВ брой 88/2020 г.
Финален текст на решението Решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.