Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Доклад относно изслушване на кандидат за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор" и на кандидат за член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица
Сигнатура 053-02-31
Дата на постъпване 20/07/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 23/07/2020
Обнародван в ДВ брой 67/2020 г.
Финален текст на решението Решение за избиране на заместник-председател на Комисията за финансов надзор