Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за попълване състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Сигнатура 054-02-44
Дата на постъпване 30/07/2020
Сесия Девета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология
Статус приет
Дата на приемане 09/09/2020
Обнародван в ДВ брой 80/2020 г.
Финален текст на решението Решение за попълване състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата