Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Проекти на решения, декларации и обръщения
Информация за решение
Име на решението Проект на решение за налагане на мораториум по отношение на всякакви сделки с имоти, представляващи частна и публична държавна собственост, както и на действията относно преобразуването на имоти публична държавна собственост в частна държавна собственост до момента на сформирането на 45-то Народно събрание, след провеждането на следващите парламентарни избори
Сигнатура 054-02-59
Дата на постъпване 17/09/2020
Сесия Десета сесия
Текст на решението
Вносители
Разпределение по комисии
Доклади от комисии
Хронология